JOHANNELUNDS TEOLOGISKA HÖGSKOLA

Johannelund grundades i Stockholm år 1862 och kallades då EFS Missionsinstitut. Dess ursprungliga uppgift var att utbilda missionärer för tjänst utomlands. Efter ett år flyttade institutet till lantegendomen Johannelund i Bromma och fick då det namn som det alltsedan dess bär.

På Johannelund finns, förutom prästutbildning, även bibelskola, kurser för lekmannaengagemang och olika fortbildningskurser. Johannelund är en högskola där teori och praktik, intellektuell kunskap och praktisk färdighet, fördjupad insikt och personlig mognad vävs samman till en helhet.

Johannelund har som uppgift att i anslutning till högskolan utrusta kvinnor och män för yrkes- och församlingsliv. De existentiella frågor människor ställer inför livet skall här inte bara få en vetenskaplig belysning utan också kunna bearbetas och förstås i en kristen trosmiljö.

Läs mer på Johannelunds egen webbplats: www.johannelund.nu

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är ett katolskt institut för teologi, filosofi och kultur, grundat 2001. Huvudman för verksamheten är jesuiterna i Sverige. Institutet ger också ut tidskriften Signum.

Institutet bedriver utbildningsverksamhet på akademisk nivå och erbjuder bland annat ett treårigt program i teologi med filosofi och kulturstudier. Dessutom anordnar institutet föreläsningar, konferenser och temadagar och stöder internationellt tankeutbyte. I en kultur präglad av en oöverskådlig och ofta förvirrande mångfald av åskådningar vill Newmaninstitutet låta den katolska traditionen gå i dialog med vår egen tids frågeställningar, problem och utmaningar för tro och tanke.

http://www.newman.se/

Livets ord universtity

The Mission of Livets Ord University
Livets Ord University was founded 1994 as a distinctively Christian University and was established for the purpose of providing a base for the training of workers in church, school and society.

Mission Statement
Foundational to the purpose of Livets Ord University is its commitment to the historic Christian faith, to assist students in their quest for knowledge about their relationship to God, man and the universe. The baccalaureate program of the School of Higher Biblical Studies and Missions seeks to equip students with knowledge of the Bible and the Christian heritage and to lead them to the realization that such knowledge, when properly assimilated and developed, permeates and directs all phases of life. The University offers several theological degree programs, including Bachelor of Arts New Testament Major and Master of Divinity.

› Statement of Purpose

The Vision of the University
– To proclaim the Christian faith in the power of the Holy Spirit
– To defend the evangelical faith
– To pursue truth in a scholarly and scientific manner
– To counteract and expose distorted information about Israel
– To provide a shield against the onslaught of New Age
– To be a beacon for the truth

Teologiska Högskolan Stockholm

Teologiska Högskolan Stockholm

Teologiska Högskolan erbjuder teologisk utbildning. Här finns möjlighet att skaffa sig en grundutbildning i teologi eller delta i kortare eller längre kurser. THS har av staten fått rätt att utfärda högskoleexamen i teologi (80 p) och teologie kandidatexamen (140 p).

Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet är huvudmän för Teologiska Högskolan Stockholm. Huvudmännen har givit högskolan i uppdrag att utbilda pastorer för sina samfund.

THS samverkar också med andra utbildningssamordnare och ger bland annat kurser för blivande ämneslärare i ämnet religionskunskap och kurser i mänskliga rättigheter.

Läs mer på: www.ths.se           

Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK)

Allmän linje

Allmän kurs är till för dig som söker ett alternativ till gymnasium, komvux, grundvux eller annan vuxenutbildning. Kanske behöver du grundläggande eller särskild behörighet för högskolestudier eller så vill du bara stärka din allmänbildning. De allmäna kurserna finns på samtliga våra fyra folkhögskolor.

Allmän Kurs, Viebäck (Nässjö)

» Läs mer om kursen på Viebäcks folkhögskolas hemsida

Allmän Kurs, Mariannelund

» Läs mer om kursen på Mariannelunds folkhögskolas hemsida

Allmän Kurs, Dalkarlså (Umeå)

» Läs mer om kursen på Dalkarlså folkhögskolas hemsida

Allmän Kurs, Kaggeholm (Stockholm)

» Läs mer om kursen på Kaggeholms folkhögskolas hemsida

 

 

 

Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium (PTS)

Teologisk utbildning med församlingsbaserad och pentekostal profil

En församlingsbaserad teologisk utbildning

Den svenska Pingströrelsen har länge hyllat mångfald och originalitet i fråga om utbildning för pastorer. I samarbete med Kaggeholms folkhögskola och Örebro Teologiska Högskola erbjuds en församlingsbaserad utbildning på eftergymnasial nivå.

Den är lämplig för dig som vill arbeta som pastor, missionär, lärare, evangelist eller liknande.

Till PTS profil hör den nära kopplingen mellan församling och utbildning. Studenterna läser inte bara i böcker. De observerar och lär sig genom att delta aktivt i församlingslivet.

PTS och det ekumeniska samarbetet

En av våra samarbetspartner är Örebro Teologiska Högskola, som på ett särskilt sätt förvaltat den evangelikala teologin i Sverige. Vi vill tillsammans med dem ta ett gemensamt ansvar för att våra närstående teologiska traditioner fördjupas och blir tydliga röster i utbildning, församling och samhälle.

PTS representerar i detta samarbete den speciella profil som internationellt kallas “pentekostal” teologi och praxis.

Pentekostal teologi och praxis

PTS vill främja en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär: t.ex. synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Internationell pingstteologi

Även om betoningen ligger på skandinavisk pingstväckelsetradition, finns det tillfälle till många internationella utblickar. Vi förstår vår egen situation bättre om vi har bredare kunskap om vad som händer i andra länder. Vi har mycket att lära — särskilt av församlingar och rörelser i länder med andra och svårare förhållanden än våra egna.

Många pingstteologer, särskilt i Latinamerika, står i dag för många av de mest spännande nyheterna inom den internationella teologin.

Kvinnor och män — yngre och äldre

Vi tror att ett kristet ledarskap bör präglas av mångfald. Vi vill se män och kvinnor, äldre och yngre som tillsammans söker, upplever och gestaltar Guds rike. Vi välkomnar därför både kvinnor och män till utbildningen och vi uppmuntrar särskilt sökanden med en bred, gärna internationell eller annan tvärkulturell erfarenhet.

Många olika lärare

I de olika delkurserna ( 5 veckor långa) undervisar i huvudsak lärare med pentekostal eller evangelikal profil. Dessa har i regel både akademisk kompetens och erfarenhet av praktiskt församlingsliv. Utöver huvudläraren kan flera gästlärare medverka. För PTS är det viktigt att ha en tydlig profil utan att bli enögda i de olika teologiska frågorna. Därför är lärare med olika perspektiv viktiga komplement och alla frågor belyser utifrån olika synvinklar.

För att ge internationella utblickar händer det att vi inbjuder gästföreläsare från andra länder som föreläser på engelska — eller tolkas till svenska.

Därför skall du välja PTS:

 

Bra undervisning på hög nivå

Du får gedigen undervisning med kvalificerade lärare och  speciellt utvald kurslitteratur. All undervisning är på akademisk nivå.

En välkomnande miljö

Lärare och litteratur är utvalda för sina kvalitéer. Lärarna är akademiskt välmeriterade, pedadgogisk skickliga, men också utvalda för det förtroende de skapat. Vid sidan av de akademiska aktiviteterna syftar vi till att skapa en varm och välkomnande miljö på skolan. Om Du går vårt pastorsprogram får Du, utöver de akademiska studierna, vara med om såväl diskussioner, gemenskap, retreater som andakter. Vi månar om din personliga andliga utveckling.

Församlingsbaserad undervisning

Under studietiden finns du mitt i en församling. Där gör du många av dina projektarbeten. Du har en personlig mentor som du kan bolla dina funderingar med.

Kallad till tjänst

Tiden på PTS syftar till att förbereda troende — kvinnor och män, yngre och äldre — för tjänst i Guds rike. Genom  varva studierna på skolan, diskussioner med kurskamrater, samtal med mentorn, erfarenheter i utbildningsförsamlingen formas en utbildningsmiljö som är till för att utrusta för tjänst i församling och Guds rike. Genom kontakter inom Pingströrelsens pastorsprogram ökar också Dina chanser att få jobb efter avslutad utbildning.

Förkunskapskrav

  • gymnasiekompetens/särskild behörighet

  • rekommendation från församlingsledare

Vi rekommenderar

  • bibelkunskap, motsvarande minst ett års bibelskola

  • församlingserfarenhet, motsvarande ett års hetidsarbete

 

Webbwww.pts.pingst.se

Örebro Teologiska Högskola

Örebro Teologiska Högskola

Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) erbjuder en rad olika studieprogram, framförallt de teologiska programmen (ettårigt, tvåårigt och fyraårigt). En stor grupp av studenter förbereder sig på detta sätt, framförallt genom den fyraåriga utbildningen, för tjänst i församling/kyrka och mission och får på så sätt en gedigen och långsiktig teologisk grund och bibelförankring. Utbildningen utgår från en helhetssyn som syftar till att studenten inte bara införskaffar nödvändig teoretisk kunskap utan framförallt att hon eller han skall växa till en god medarbetare i Guds verk. Det sker bl a genom studier och reflektion i klassrum, i mindre studiegrupper och i verksamhetsförlagd utbildning (här ingår flera praktiska moment som predikoträning, vigselkurs, etc). I skolans miljö erbjuds också tillfällen till andaktsliv, retreater och andra gemensamma inslag. Dessutom ges tillfällen till kontinuerligt kontakt med framtida arbetsgivare, företrädesvis Evangeliska Frikyrkan som är företrädd på skolan genom en särskild besökspastor. Läs mer på Örebro Missionsskolas hemsida.
Läs mer här

Forum för Ledarskap

Forum för Ledarskap

Ledarskapsutveckling dels för pastorer och ledare med många års erfarenhet men även för nya pastorer som ska tillträda pastorstjänst inom Evangeliska Frikyrkan. EFKs Församlingsprogram och Utbildningsprogram (i form av Örebro Missionsskola, ÖMS) samarbetar här omkring ledarskapsfrågor.
Läs mer här


SALT -Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi

SALT -Skandinavisk Akademi för

Ledarskap och Teologi

 

(SALT) är ett nätverk av sammarbetande skolor med förankring i Norge, Sverige och Danmark. Här förbereds du inför ett ledarskap i en församling. Utbildningen syftar till att förbereda för ledarskap i församling. Grundläggande teologiska studier varvas med praktik i en studieförsamling där man gör  fältstudier med handledning av en mentor. SALT finns dels vid Hyllie Park Folkhögskola i Malmö men även vid Örebro Missionskola. Det finns även lärcenter i Sävsjö och Stockholm som har sin bas i Malmö. De har en gemensam hemsida som du når via länken: www.salt-sv.se.

Läs mer här- SALT Malmö

Läs mer här- SALT Örebro