Solviks folkhögskola

Solviks folkhögskola ligger ca 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge.

Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen, konst, musik eller utbildning till personlig assistent. Solvik arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation.

Vi har fina lokaler, med bra standard i elevboendet.
I internatet finns plats för drygt 60 elever.

Skolans huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola och är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) Solvik är en av EFS:s 8 folkhögskolor.

http://www.solvik.fhsk.se/

Mellansels folkhögskola

Huvudman för skolan är föreningen Mellansels folkhögskola, i nära samarbete med Svenska Kyrkan och EFS.

Du behöver inte dela en kristen livssyn för att gå på skolan. Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. Olika uppfattningar och kulturella bakgrunder berikar samvaron på skolan. Skolans kristna livssyn ska ses som ett erbjudande och inte ett tvång.

Ämnet livsfrågor finns i alla årskurser och på alla linjer. Samtidigt är vår målsättning att hela skolans miljö ska präglas av en kristen atmosfär, där kärleksfullt bemötande och en önskan att ingjuta framtidshopp är viktiga delar. För den som önskar delta i en nära kristen gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och mässor.

Inflytande och personlig utveckling:
Vårt mål är att varje studerandes kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. Detta gäller både på lektionerna och i allt övrigt som händer på skolan. Vi vill att demokratiskt inflytande säkras genom deltagarrepresentation i skolans beslutande organ. Genom detta hoppas vi att stimulera till personlig utveckling i både studier och demokrati.

Plats för funktionshindrade:
Vår skola är bara delvis anpassad för rörelsehindrade. Vår strävan är att så många som möjligt oavsett funktionshinder ska känna sig välkomna till vår skola. Vi tycker det är viktigt att få rätt syn på alla människors lika värde.

Pedagogisk profil:
Förutom den teoretiska förståelsen vill vi betona en upplevelsebaserad inlärning där stort utrymme ges att praktiskt söka sig fram till en kunskap som känns verklighetsnära. Det problembaserade lärandet (PBL) och projektarbete utgör två viktiga exempel på den metodik vi vill använda.

Internationella kontakter:
Vid utrymme har vi möjlighet att anta frielev från något annat land. Eleven ska ha studerat svenska på universitetsnivå. Studierna ska ske i samarbete med hemlandets utbildningssystem, alternativt genom Svenska kyrkan eller EFS i hemlandet.

Genom EFS och Svenska Kyrkans utlandsarbete får vi besök från och information om systerkyrkor i utlandet.

Musik- och kulturcentrum:
Skolan är en mötesplats och ett kulturcentrum för folk i i regionen. Till detta kommer konserter, teater mm som erbjuds under skoltid. Vi åker också ofta ut med grupper från skolan för att medverka i olika arrangemang, framförallt i Örnsköldsvik med omnejd.

Utvärdering:
För att utveckla verksamheten och hålla vår ideologi levande och aktuell gör vi regelbundna utvärderingar. Alla på skolan ska ha chans att reagera på det sätt vi arbetar. Det är viktigt för att vi ska få en så bra skola som möjligt.

 

 

http://www.mellansel.fhsk.se/